З метою бiльш зручного пошуку нормативних актiв з фонду науково-технiчної лiтератури ХЦНТЕI пропонуємо тематичний добiр стосовно галузей промисловостi, який складається з санiтарних норм, нормативних актiв з охорони працi, безпечної експлуатацiї устаткування i пожежної безпеки, нормативiв часу на рiзнi види робiт, норм витрат матерiалiв; а також правил, iнструкцiй, положень, методик, що регламентують наукову, технiчну, виробничу i економiчну дiяльнiсть.

Автомобiльна промисловiсть
Атомна енергетика
Будiвництво
Гiрничо-металургiйна промисловiсть
Довiдник квалiфiкацiйних характеристик
Екологiя
Енергетика
Житлово-комунальне господарство
Залiзниця
Зв"язок
Нафтогазова промисловiсть
Нормування
Охорона працi
Побутовi послуги
Пожежна безпека
Посадовi iнструкцiї
Правила безпеки
Сiльське господарство
Санiтарiя Гiгiєна Ветеринарiя
Спиртова та тютюнова промисловiсть
Торгiвля
Устаткування
Харчова промисловiсть