Навчальний курс базової пiдготовки за напрямом
"Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв
(у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi)"


Фонд державного майна України спiльно з ЗАТ "Харкiвський центр науково-технiчної та економiчної iнформацiї", згiдно угоди про спiвробiтництво стосовно професiйної пiдготовки оцiнювачiв з професiйної пiдготовки оцiнювачiв № 56 вiд 11.02.2009 р.) проводить пiдготовку фахiвцiв за напрямом "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв (у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi)" та спецiалiзацiями:

- Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв (крiм прав на об'єкти iнтелектуальної власностi)";

- Оцiнка прав на об'єкти iнтелектуальної власностi";

Слухачами на курсах можуть бути особи, якi мають вищу освiту.
Повна програма навчання розрахована на 15 календарних днiв.

Програма навчання за напрямом "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв, у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi"


Викладання ведеться провiдними українськими спецiалiстами з оцiнки нерухомостi, працiвниками Фонду держмайна, юристами, економiстами, iнженерами-будiвельниками.

По закiнченню навчання слухачi проходять тестування, пiсля якого видається свiдоцтво про навчання за даним напрямом.

Фiзичнi особи, якi прослухали курс базової пiдготовки за напрямом "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв (у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi)" проходять стажування на протязi одного року.

Пiсля закiнчення стажування i надання необхiдних документiв фiзична особа допускається до складання квалiфiкацiйного iспиту i у разi успiшної здачi отримує квалiфiкацiйне свiдоцтво, затверджене Фондом державного майна України.

Вартiсть навчання одного спецiалiста договiрна: 4500.00 грн.,
ПДВ 900,00 грн.,
всього 5400,00 грн.


Вартiсть навчання передбачає: навчання; забезпечення навчально-методичною лiтературою; одноразове харчування; тестування; видачу свiдоцтва про навчання.

Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства.

Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя, необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну
Договiр-заявку
(зразок додається).

Для участi у навчаннi необхiдно надати наступнi документи:
1. Копiю паспорта 1,2,11 стор.
2. Копiю диплома про вищу освiту.
3. Документ, що пiдтверджує оплату за навчання.