Курс пiдвищення квалiфiкацiї за напрямом
"Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв
(у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi)"

Вiдповiдно Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав i професiйної оцiночної дiяльностi в Українi". Оцiнювачi зобов'язанi не рiдше одного разу в два роки пiдвищувати квалiфiкацiю за програмою пiдвищення квалiфiкацiї. Невиконання цiєї вимоги є пiдставою для зупинення дiї квалiфiкацiйного свiдоцтва оцiнювача.

Програма пiдвищення квалiфiкцаiї за напрямом "Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв (у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi)"


Викладання ведеться провiдними українськими спецiалiстами з оцiнки нерухомостi, працiвниками Фонду держмайна, юристами, економiстами, iнженерами-будiвельниками.

По закiнченню пiдвищення квалiфiкацiї слухачi проходять тестування, пiсля якого видається квалiфiкацiйне свiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацiї за даним напрямом.

Вартiсть пiдвищення квалiфiкацiї одного спецiалiста договiрна
1100,00 грн.,
ПДВ 220,00 грн.
Всього 1320,00 грн.

Вартiсть навчання передбачає:
навчання; забезпечення навчально-методичною лiтературою; одноразове харчування; тестування; видачу квалiфiкацiйне свiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацiї.

Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства.

Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя, необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну Договiр-заявку (зразок додається).

Для участi у навчаннi необхiдно надати наступнi документи:

1. Копiю паспорта 1,2,11 стор.
2. Документ, що пiдтверджує оплату за навчання.
3. Копiю сертифiкату (квалiфiкацiйного свiдоцтва оцiнювача).
4. Копiю свiдоцтва про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв.
5. Копiю свiдоцтва про реєстрацiю платника ПДВ (якщо органiзацiя є платником ПДВ).