Квалiфiкацiйний iспит оцiнювачiв за напрямом
"Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв (у тому числi прав на об'єкти iнтелектуальної власностi)"ЗАЯВА
про включення до списку осiб, якi складатимуть квалiфiкацiйний iспит


ПЕРЕЛIК
документiв, якi необхiдно надати для складання iспиту


ПЕРЕЛIК
питань квалiфiкацiйного iспиту