Енергетика


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
1.Iнструкцiя iз службового розслiдування, первинного облiку та аналiзу пожеж, якi сталися на об"єктах Мiнпаливенерго України. ГКД 34.20.801-2001 НАПБ 05.029-2001

30,00
2.Iнструкцiя з безпечного виконання зварювальних робiт в електромонтажному виробництвi

57,00
3.Iнструкцiя з гасiння пожеж на енергетичних об"єктах України: НАПБ В.05.027-2011/111

57,00
4.Iнструкцiя з облiку та розслiдування технологiчних порушень в роботi енергетичного господарства споживачiв

57,00
5.Iнструкцiя з проектування i експлуатацiї установок пожежної сигналiзацiї i систем оповiщення i керування евакуацiєю людей при пожежах: НАПБ 05.037-2007

57,00
6.Iнструкцiя про порядок здiйснення митного контролю за перемiщенням електроенергiї через митний кордон України вiд 12.12.2006

30,00
7.Iнструкцiя про порядок передачi документацiї та здiйснення державної експертизи з енергозбереження

87,60
8.Iнструкцiя про порядок придбання, перевезення, зберiгання, облiку та використання вогнепальної зброї i боєприпасiв до неї, спецiальних засобiв самооборони, а також пристроїв вiтчизняного виробництва для вiдстрiлу патронiв, споряджених гумовими чи аналогiчними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дiї, та зазначених патронiв пiдроздiлами вiдомчої воєнiзованої та сторожової охорони, що здiйснюють охорону об"єктiв електроенергетики

69,00
9.Iнструкцiя про порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку газiв вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобiльного транспорту

102,60
10.Iнструкцiя про розслiдування i облiк технологiчних порушень на об"єктах електроенергетики i в об"єднанiй енергетичнiй системi України

69,00
11.Iнструкцiя про складання i застосування графiкiв обмеження та аварiйного вiдключення споживачiв, а також протиаварiйних систем зниження електроспоживання (2006 р.)

57,00
12.Iнструкцiя про складання перелiкiв об"єктiв пiдприємств, установ та органiзацiй, повне вiдключення яких вiд електричних мереж може призвести до негативних екологiчних та техногенних наслiдкiв

22,80
13.Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок

81,00
14.Галузева методика нормування витрат палива на виробництво та вiдпуск теплової енергiї котельнями теплового господарства: КТМ 204 Україна 246-99

87,60
15.Енергетичний паспорт пiдприємства (проведення паспортизацiї енергоспоживаючих об"єктiв). Порядок видачi, оформлення, реєстрацiї “енергетичного паспорту пiдприємства” та оплати послуг при його впровадженнi.

96,00
16.Загальне положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві

30,00
17.Зведенi перiодичнiсть та обсяг оглядiв, випробувань i вимiрювань при кожному видi ремонту електрообладнання, перiодичнiсть випробувань електрозахисних засобiв, перевiрки кранiв, лiфтiв, технiчного обслуговування iнструменту та пристроїв, що застосовуються пiд час ремонтiв та експлуатацiї електрообладнання

87,60
18.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования (для працiвникiв залiзничного транспорту) НАОП 1.1.10-5.05-86

69,00
19.Инструкция по технике безопасности при эксплуатации кислородных станций

30,00
20.Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий Часть 1 Кабельные линии напряжением до 35 кВ: РД 34.20.508

87,60
21.Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий Часть 2 Кабельные линии напряжением 110 - 500 к В: РД 34.20.509

81,00
22.ІНСТРУКЦІЯ з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб*єктами електроенергетики, суб*єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів

96,00
23.Інструкція з організації протипожежних тренувань на енергетичних об*єктах України: НАПБ В 05.028-2012/111

30,00
24.Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях. Предупреждение технологических нарушений в электрической части энергопредприятий и энергообъединений и их ликвидация: Инструкция МИНТОПЭНЕРГО Украины СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004

87,60
25.Мiжгалузевi норми питомих витрат електроенергiї на виробництво продукцiї деревообробки

18,00
26.Мiжгалузевi норми споживання електричної та теплової енергiї для установ i органiзацiй бюджетної сфери України

112,20
27.Методика визначення питомих виробничо-технологiчних витрат природного газу пiд час його транспортування газорозподiльними мережами

30,00
28.Методика визначення питомих виробничо-технологiчних втрат природного газу пiд час його транспортування газорозподiльними мережами

30,00
29.Методика визначення питомих втрат природного газу при його вимiрюваннях побутовими лiчильниками в разi неприведення об"єму газу до стандартних умов

57,00
30.Методика обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

123,00
31.Методика обчислення плати за перетiкання реактивної електроенергiї мiж електропередавальною органiзацiєю та її споживачами

57,00
32.Методика обчислення розмiру вiдшкодування збиткiв, завданих енергопостачальнику внаслiдок порушення споживачем Правил користування електричною енергiєю для населення

30,00
33.Методика приведення об"єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лiчильникiв у разi вiдсутностi приладiв для вимiрювання температури та тиску газу

30,00
34.Методика проведення контрольних вимiрiв фактичної електричної потужностi в споживачiв у години максимуму навантаження об"єднаної енергетичної системи України:

30,00
35.Методические указания о порядке проведения работ при оценке индивидуального ресурса паровых турбин и продлении срока их эксплуатации сверх паркового ресурса:РД 34.17.440-96

81,00
36.Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума: РД 34.03.501

30,00
37.Методические указания по определению мест повреждения воздушных линий напряжением 110 кв и выше с помощью фиксирующих приборов: РД 34.35.517-89

87,60
38.Методические указания по составлению оперативных планов и карточек тушения пожаров на энергетических предприятиях. РД 34.03.306-93

30,00
39.Методические указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 Кв с воздушными линиями электропередачи: СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

96,00
40.Механiзм здiйснення взаємозалiку мiж хлiбоприймальними пiдприємствами за зберiгання зерна держрезерву i енергогенеруючими компанiями за спожиту електроенергiю

22,80
41.Навчання i перевiрка знань працiвникiв пiдприємств електроенергетики з питань охорони працi, пожежної безпеки i технiчної експлуатацiї. Положення:СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005

81,00
42.Норми випробування електрообладнання: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

183,00
43.Норми витрат запасних частин на ремонт i технiчне обслуговування регенеративних обертових повiтропiдiгрiвникiв: ГКД 34.10.134-94 Введен впервые; действителен с 05.01.94

69,00
44.Нормы расхода этилового спирта для организаций и предприятий МИНЭНЕРГО СССР ЧАСТЬ 1: РД 34.10.410

102,60
45.Нормы расхода этилового спирта для организаций и предприятий МИНЭНЕРГО СССР ЧАСТЬ 2: РД 34.10.411

96,00
46.Оперативнi перемикання в електроустановках. Правила виконання: ГКД 34.35.507-96

81,00
47.Органiзацiя роботи з персоналом пiдприємств електроенергетики. Положення.СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005

57,00
48.Основнi положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсiв у суспiльному виробництвi

57,00
49.Перелiк нової енергоємної технiки, технологiй та енергоємних матерiалiв, на документацiю яких видаються експертнi висновки державної експертизи з енергозбереження

57,00
50.Перелiк професiй i посад працiвникiв, якi забезпечують виробничi процеси в електроенергетицi i зобов"язанi проходити спецiальну пiдготовку та перевiрку знань

30,00
51.Перелiк спецiальностей i посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зонi впливу теплового й електромагнiтного випромiнювання, а також iнших шкiдливих факторiв та пiдлягає медичному обстеженню i обов"язковому страхуванню за рахунок коштiв пiдприємств

22,80
52.Положення про взаємовiдносини пiдприємств електроенергетики i зв"язку при проектуваннi, будiвництвi, реконструкцiї та експлуатацiї електромереж 0,4 кВ iз сумiсним пiдвiшенням проводiв проводового мовлення

22,80
53.Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної i теплової енергiї: Пост КМУ Про посилення контролю за режимами споживання електричної i теплової енергiї

30,00
54.Положення про накладення адмiнiстративних стягнень

57,00
55.Положення про порядок накладення на суб"єктiв господарської дiяльностi штрафiв за порушення законодавства про електроенергетику

22,80
56.Положення про порядок облiку обсягiв розбалансування природного газу в газорозподiльних мережах

22,80
57.Положення про порядок органiзацiї енергетичних обстежень

30,00
58.Положення про порядок оцiнки готовностi об"єктiв електроенергетики до роботи в осiнньо-зимовий перiод.2006 ВЗАМЕН Положення про порядок оцiнки готовностi об"єктiв електроенергетики до роботи в осiнньо-зимовий перiод" (ГКД 34.20.574-2000)

30,00
59.Положення про порядок пооб"єктного припинення газопостачання споживачам, крiм населення, якi не здiйснюють плату за спожитий природний газ

22,80
60.Положення про проведення експертизи лiчильникiв газу, установлених у споживачiв i призначених для облiку природного газу в побутi

30,00
61.Положення про проведення експертизи приладiв облiку електричної енергiї у побутових споживачiв

30,00
62.Положення про службу пожежної безпеки Мiненерго України

22,80
63.Положення про спецiальну пiдготовку i навчання з питань технiчної експлуатацiї об"єктiв електроенергетики

57,00
64.Положення про створення та функцiонування Державної експертно-аналiтичної системи управлiння процесом енергозбереження

22,80
65.Порядок визначення розмiру i вiдшкодування збиткiв, завданих енергопостачальнику внаслiдок викрадення електричної енергiї

22,80
66.Порядок використання для залiзниць України Методики обчислення плати за перетiкання реактивної електроенергiї мiж електропередавальною органiзацiєю та її споживачами

57,00
67.Порядок забезпечення галузей нацiональної економiки та населення природним газом

30,00
68.Порядок органiзацiї та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, органiзацiй та казенних пiдприємств

22,80
69.Порядок пiдготовки та фiнансування проектiв з метою реалiзацiї плану реконструкцiї та модернiзацiї теплових електростанцiй

22,80
70.Порядок передачi електроенергiї шляхом використання спецiальних технiчних схем:

22,80
71.Порядок постачання електричної енергiї споживачам: пост КМУ “Про невiдкладнi заходи щодо стабiлiзацiї фiнансового становища пiдприємств електроенергетичної галузi”.

30,00
72.Порядок придбання товарiв, робiт i послуг лiцензiатами, цiни (тарифи) на вiдповiдну дiяльнiсть яких встановлюються НКРЕ

87,60
73.Порядок проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу та iнших учасникiв розрахункiв

22,80
74.Порядок проведення експертизи для пiдтвердження належностi палива до альтернативного

22,80
75.Порядок проведення опосвiдчення електроустановок споживачiв. ДНАОП 0.00-8.19-99.

57,00
76.Порядок проведення перевiрок ефективностi використання паливно – енергетичних ресурсiв на пiдприємствах, в установах та органiзацiях та усунення фактiв їх неефективного використання

30,00
77.Порядок проведення розрахунку житлових органiзацiй та пiдприємств Мiненерго за обслуговування внутрiшньобудинкових систем електропостачання

57,00
78.Посiбник для працiвникiв, якi органiзовують або виконують роботи в електроустановках

112,20
79.Правила безопасности при эксплуатации электротермических установок повышенной и высокой частоты: НПАОП 28.51-1.19-62

57,00
80.Правила безпеки при експлуатацiї електроустаткування та електромереж на вiдкритих гiрничих роботах: НПАОП 0.00-1.54-93

69,00
81.Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв: НПАОП 40.1-1.21-98

123,00
82.Правила безпечної експлуатацiї електроустановок: НПАОП 40.1-1.01-97

133,80
83.Правила безпечної експлуатацiї тепломеханiчного обладнання електростанцiй i теплових мереж: НПАОП 40.1-1.02-01

168,00
84.Правила будови i технiчної експлуатацiї водопiдготовчих установок i засобiв органiзацiї i проведення водно-хiмiчного режиму енергооб"єктiв

112,20
85.Правила будови електроустановок. Електрообладнання спецiальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01 Змiна до ПУЕ 6-те вид. ( НПАОП 40.1-1.32-01)

96,00
86.Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок:НАПБ В.01.056-2005/111. СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005

87,60
87.Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива: НАОП 1.1.10-1.05-89. РД 34.03.352

57,00
88.Правила застосування системної протиаварiйної автоматики запобiгання та лiквiдацiї небезпечного зниження частоти в енергосистемах ГКД 34.20.567-2003

57,00
89.Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования.

87,60
90.Правила користування електричною енергiєю для населення: Пост. КМУ

57,00
91.Правила користування електричною енергiєю: Пост. НКРЕ

123,00
92.Правила охорони електричних мереж

69,00
93.Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок: НПАОП 0.00-1.69-13

133,80
94.Правила пiдготовки теплових господарств до опалювального перiоду

57,00
95.Правила пiдключення електроустановок споживачiв до спецiальної автоматики вiдключення навантаження (САВН) ГКД 34.35.511.2002

30,00
96.Правила пожежної безпеки в компанiях, на пiдприємствах та в органiзацiях енергетичної галузi України: НАПБ В.01.034-2005/111

146,40
97.Правила пожежної безпеки при експлуатацiї атомних станцiй 2007

168,00
98.Правила приєднання когенерацiйних установок до електричних мереж

57,00
99.Правила технiчної експлуатацiї теплових установок i мереж (зi змiнами 2010 р.)

133,80
100.Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций: НПАОП 40.1-1.03-76

102,60
101.Правила устройства электроустановок. ПУЭ

205,20
102.Правила устройства электроустановок. Роздiл 1 Загальнi правила Гл.1.9 Зовнiшня iзоляцiя електроустановок 2007 р.

57,00
103.Правила устройства электроустановок. Роздiл 2 «Передавання електроенергiї» Глава 2.4 та 2.5. Зi змiнами вiд 29.12. 2006 та 10.10.2008

146,40
104.Правила устройства электроустановок. Роздiл 4 Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока та Глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ

96,00
105.Правила устройства электроустановок. Роздiл 6 «Електричне освiтлення»

69,00
106.Правила устройства электроустановок. ПУЭ. Роздiл 1 Загальнi правила Гл.1.7 Заземлення i захиснi заходи електробезпеки 2007р.

81,00
107.Правила эксплуатации электрозащитных средств. НПАОП 40.1-1.07-01.

102,60
108.Про альтернативнi джерела енергiї: Закон України

30,00
109.Про будiвництво вiтрових електростанцiй: Указ Президента України .

18,00
110.Про внесення змiн до Порядку постачання електричної енергiї споживачам

22,80
111.Про державну експертизу з енергозбереження: (Постанова КМУ, Положення та перелiк об"єктiв, якi пiдлягають експертизi)

30,00
112.Про електроенергетику: Закон України

57,00
113.Про енергозбереження: Закон України

30,00
114.Про затвердження форми кредитного договору для оплати екологiчної бронi електропостачання

22,80
115.Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу: Закон України

69,00
116.Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу: Закон України

30,00
117.Про теплопостачання: Закон України

57,00
118.Протиаварiйнi тренування персоналу електричних станцiй та мереж Мiненерго України: ГКД 34.12.201-97

69,00
119.Протипожежний захист енергетичних пiдприємств, окремих об"єктiв та енергоагрегатiв. Iнструкцiя з проектування i експлуатацiї: НАПБ 05.028-2004

87,60
120.Протипожежний захист складiв легкозаймистих та горючих рiдин на пiдприємствах паливно-енергетичного комплексу. Iнструкцiя з проектування, будiвництва i експлуатацiї: НАПБ 05.033-2002; ГКД 343.000.003.005-2002

69,00
121.Технiчна експлуатацiя електричних станцiй i мереж ГКД 34.20.507-2003

381,00
122.Технiчний регламент з енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення

22,80
123.Технiчний регламент з пiдтвердження вiдповiдностi безпеки низьконапружного обладнання

30,00
124.Технiчний регламент з пiдтвердження вiдповiдностi максимально дозволеного споживання електроенергiї холодильними приладами: Наказ Держспоживстандарту

30,00
125.Технiчний регламент максимально дозволеного споживання електроенергiї холодильними приладами: Пост КМУ

30,00
126.Тимчасовi правила облiку вiдпускання i споживання теплової енергiї

87,60
127.Тимчасове положення про порядок проведення енергетичного обстеження пiдприємств i атестацiї спецiалiзованих органiзацiй на право його проведення

22,80
128.Тимчасовий порядок придбання товарiв, робiт i послуг лiцензiатами, тарифи яких на вiдповiдну дiяльнiсть встановлюються НКРЕ

30,00
129.Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли. РД 34.49.503-94

57,00
130.Типове положення по органiзацiї технiчного обслуговування обладнання теплоенергетичних цехiв пiдприємств Мiнiстерства промисловостi України

69,00
131.Типове положення про пiдроздiл з енергозбереження в галузевому мiнiстерствi i iнших центральних органах виконавчої влади

30,00
132.Типовий договiр про надання послуг з газопостачання: Пост. НКРЕ

30,00
133.Умови та правила здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної енергiї: Пост. НКРЕ

57,00
134.Умови та правила здiйснення пiдприємницької дiяльностi з оптового постачання електричної енергiї: Пост. НКРЕ

57,00
135.Умови та Правила здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами:

57,00
136.Щодо тарифної полiтики в електроенергетицi: Лист НКРЕ вiд 29.04.02 №05-30-09/1371

30,00
137.Щодо укладання договорiв про надання послуг з газопостачання: Лист НКРЕ вiд 29.04.02 №05-39-11/1369

18,00

Замовити