Атомна енергетика


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
1.Iнструкцiя про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв

30,00
2.Вимоги до внутрiшнього та зовнiшнього кризових центрiв АЕС

57,00
3.Вимоги до органiзацiї та порядку введення АЕС в експлуатацiю

57,00
4.Вимоги до проведення атестацiї Систем експлуатацiйного неруйнiвного контролю обладнання та трубопроводiв АЕС

57,00
5.Вимоги до проведення модифiкацiй ядерних установок та порядку оцiнки їх безпеки

57,00
6.Вимоги до програм забезпечення якостi при перевезеннi радiоактивних матерiалiв

57,00
7.Вимоги до програми забезпечення якостi на всiх етапах життєвого циклу ядерних установок

30,00
8.Вимоги з безпеки до вибору майданчика для розмiщення атомної стан

30,00
9.Вимоги щодо структури та змiсту звiту про аналiз безпеки сховищ для зберiгання радiоактивних вiдходiв

30,00
10.Загальнi вимоги до продовження експлуатацiї енергоблокiв АЕС у понадпроектний строк за результатами здiйснення перiодичної переоцiнки безпеки

57,00
11.Загальнi положення безпеки атомних станцiй: НП 306.2.141- 2008. Зі змінами 2011 р.

81,00
12.Конвенцiя про ядерну безпеку

57,00
13.Концепцiя Програми забезпечення безпечного зберiгання вiдпрацьованих високоактивних джерел iонiзуючого випромiнювання

30,00
14.Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций: ПНАЭ Г - 5-006-87

87,60
15.Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86

336,00
16.Об"єднана конвенцiя про безпеку поводження з вiдпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радiоактивними вiдходами

57,00
17.Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭГ 7-009-89 Сварные соединения и наплавки. Правила контроля ПНАЭГ 7-010-89

205,20
18.Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций ПНАЭ Г-9-026-90

30,00
19.Основнi положення забезпечення безпеки промiжних сховищ вiдпрацьованого ядерного палива сухого типу

57,00
20.Перелiк посадових осiб Державного комiтету ядерного регулювання України, якi безпосередньо виконують функцiї з державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки та пiдлягають квалiфiкацiйнiй атестацiї

22,80
21.Положення про державну систему облiку та контролю ядерних матерiалiв

30,00
22.Положення про порядок розслiдування та облiку порушень в роботi атомних електричних станцiй

81,00
23.Положення про систему вимiрювань ядерних матерiалiв

30,00
24.Положення щодо планування заходiв та дiй на випадок аварiй пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв 2005 Вместо Положення щодо аварiйних заходiв при перевезеннi радiоактивних матерiалiв

87,60
25.Порядок визначення рiвня фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання вiдповiдно до їх категорiй

30,00
26.Порядок надання iнформацiї для планування iнспекцiй зон балансу ядерних матерiалiв на АЕС

57,00
27.Порядок проведення державної iнвентаризацiї радiоактивних вiдходiв (НП 306.5.04/2.059-2002)

30,00
28.Порядок проведення державної експертизи ядерної та радiацiйної безпеки

30,00
29.Порядок проведення державної перевiрки систем фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання та планiв взаємодiї у разi вчинення актiв ядерного терроризму

30,00
30.Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПН АЭ Г-7-00З-87) Постановлением Госатомэнергонадзора СССР от 2 апреля 1987 г. № 5

87,60
31.Правила ведення облiку та контролю ядерних матерiалiв

57,00
32.Правила лiцензування дiяльностi персоналу з безпосереднього управлiння реакторною установкою АЕС

87,60
33.Правила лiцензування пiдготовки персоналу для експлуатацiї ядерної установки

30,00
34.Правила пожежної безпеки при експлуатацiї атомних станцiй

168,00
35.Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций ПНАЭ Г-9-027-91

30,00
36.Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. ПНАЭ Г-7-008-89 ДНАОП 0.04-1.05-90

123,00
37.Правила фiзичного захисту ядерних установок та ядерних матерiалiв

30,00
38.Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцiй з реакторами з водою пiд тиском

57,00
39.Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку: Закон України

75,00
40.Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї: Закон України

57,00
41.Про затвердження форм документiв з провадження справ про адмiнiстративнi правопорушення у сферi ядерної та радiацiйної безпеки

30,00
42.Про поводження з радiоактивними вiдходами

57,00
43.Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання: Закон України

57,00
44.Противопожарные нормы проектирования атомных станций: ВСН-01-87: Утверждены Министерством атомной энергетики СССР

57,00
45.Умови та порядок видачi окремих письмових дозволiв на види робiт або операцiй на етапах введення в експлуатацiю, експлуатацiї та зня__ття з експлуатацiї ядерної установки

30,00

Замовити