Гiрничо-металургiйна промисловiсть


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
1.Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань наказ Мінпраці 31.05.2002 № 250 НПАОП 10.0-1.07-02

57,00
2.Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

22,80
3.Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення: НПАОП 0.00-7.08-07

57,00
4.Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт

57,00
5.Державна програма розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 року

57,00
6.Единые правила безопасности при взрывных работах: НПАОП 0.00-1.17-92

81,00
7.Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд концентратов. НАОП 1.2.90-1.03-77.

87,60
8.Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей: НПАОП 10.0-7.14-81

57,00
9.Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

57,00
10.Инструкция по безопасному производству работ в подземных электроустановках: НПАОП 10.0-5.16-04

57,00
11.Инструкция по ведению огневых работ в подземных выработках и надшахтных зданиях: НПАОП 10.0.5.03-04

30,00
12.Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению катего-рий шахт по метану: НПАОП 10.0-5.02-04

69,00
13.Инструкция по обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда в угольных шахтах: НПАОП 10.0-5.19-04

30,00
14.Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200В: НПАОП 10.0-5.13-04

57,00
15.Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважинных зарядов на открытых горных рабо-тах: НПАОП 00.0-5.35-92

30,00
16.Инструкция по организации и проведению массовых взрывов на предприятиях с подземным способом разработки: НПАОП 00.0-5.34-93

57,00
17.Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования: НПАОП 10.0.-5.15-04

30,00
18.Инструкция по применению шахтных холодильных установок: НПАОП 10.0-5.04-04

22,80
19.Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов: НПАОП 10.0-5.17-04

22,80
20.Инструкция по производству маркшейдерских работ. 1985

183,00
21.Инструкция по противопожарной защите угольных шахт: НПАОП 10.0-5.18-04

57,00
22.Инструкция по разгазированию горных выработок, раследованию, учету и предупреждению загазирований: НПАОП 10.0-5.06-04

30,00
23.Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок: НПАОП 10.0-5.05-04

22,80
24.Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок

22,80
25.Инструкция по составлению планов ликвидации аварий: НПАОП 10.0-5.01-04

57,00
26.Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров: НПАОП 10.0-5.20-04

57,00
27.Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу: НПАОП 10.0-5.12-04

30,00
28.Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах 2007

22,80
29.Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти: НПАОП 10.0-5.11-04 рос. мова

22,80
30.Інструкція з навчання працівників шахт: НПАОП 10.0-5.35-95

22,80
31.Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень: НПАОП 10.0-5.14-04. рос. мова

57,00
32.Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах

30,00
33.Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар"єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик

30.00
34.Концепція розвитку гірничо-металургійного комплексу України до 2010 року

57,00
35.Методические рекомендации оценки влияния изменений экономических факторов на результатные показатели при-были, рентабельности производства и реализации продукции (работ, услуг)

36.Методические рекомендации оценки влияния изменений экономических факторов на себестоимость производства продукции (работ, услуг) в промышленности и на эффективность работы предприятий

37.Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (рос мовою)

38.Методичні рекомендації з формування цін на продукцію (роботи, послуги) промислових підприємств (рос мовою)

39.Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности

69,00
40.Основные правила безопасной работы в химических лабораториях: НАОП 1.3.10-1.06-77

87,60
41.Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

30,00
42.Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в ор-ганизациях Министерства металлургии СССР: НПАОП 27.0-4.02-90

30,00
43.Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за сту-пенем підготовленості до видобування

57,00
44.Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств

96,00
45.Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств

57,00
46.Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу Зміни N 200 від 06.06.2005

81,00
47.Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових мате-ріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

22,80
48.Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

22,80
49.Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення

22,80
50.Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

57,00
51.Порядок погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних об"єктів або їх ділянок

22,80
52.Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

22,80
53.Правила безопасности в трубном производстве НАОП 1.2.10-1.06-87

69.00
54.Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев). 1990

96.00
55.Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металлов

69,00
56.Правила безопасности при проектировании эксплуатации объектов циклично-поточной технологии открытых горных работ: НПАОП 0.00-1.32-97

57,00
57.Правила безопасности при производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов НАОП 1.2.20-1.03-85

69,00
58.Правила безопасности при производстве алюминия НАОП 1.2.20-1.04-76

69,00
59.Правила безопасности при производстве железного порошка методом восстановления НАОП 1.2.10-1.12-73

57,00
60.Правила безопасности при производстве железного порошка методом восстановления НАОП 1.2.10-1.12-73

57,00
61.Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха ПБПРВ-88

81,00
62.Правила безопасности при производстве магния НАОП 1.2.20-1.01-86

69,00
63.Правила безопасности при производстве олова и сплавов на его основе НАОП 1.2.20-1.06-77

69,00
64.Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов НАОП 1.2.30-1.02-82

57,00
65.Правила безопасности при производстве ртути НАОП 1.2.20-1.10-80

30,00
66.Правила безопасности при производстве сурьмы и ее соединений НАОП 1.2.20-1.09-77

57,00
67.Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий: НПАОП 0.00-1.53-87

87,60
68.Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных работах: ДНАОП 1.2.90-1.07-93 (НПАОП 0.00-1.54-93)

69,00
69.Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв: НПАОП 27.1-1.10-07

102,60
70.Правила безпеки в коксохімічному виробництві

96,00
71.Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів

87,60
72.Правила безпеки при виробництві та переробці титану 2006

87,60
73.Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря. ДНАОП 0.00-1.30-88.

96,00
74.Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку 2006

81,00
75.Правила безпеки у вогнетривкому виробництві ДНАОП 1.2.10-1.08-97

183,00
76.Правила безпеки у вугільних шахтах: НПАОП 10.0-1.01-05

183,00
77.Правила безпеки у доменному виробництві ДНАОП 1.2.10-1.02-97

183,00
78.Правила безпеки у ливарному виробництві ДНАОП 1.2.10-1.15-97

96,00
79.Правила безпеки у прокатному виробництві ДНАОП 1.2.10-1.04-97

246,00
80.Правила безпеки у феросплавному виробництві. ДНАОП 1.2.10-1.05-97

96,00
81.Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

96,00
82.Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії: НПАОП 27.1-1.09-09

133,80
83.Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии НАОП 1.2.10-1.14-86

102,60
84.Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газоплазменной обработке металлов НАОП 1.4.10-1.03-85

87,60
85.Правила техники безопасности и производств. санитарии в кузнечно-прессовочном производстве

81,00
86.Правила техники безопасности и производств. санитарии на электросварочных работах

57,00
87.Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газоплаз-менной обработке металлов ДНАОП 1.4.10-1.16-63

96,00
88.Правила технической эксплуатации коксохимических предприятий

246,00
89.Технологическая инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших скважинных зарядов ВВ на открытых горни работах: НПАОП 00.0-5.36-92

30,00
90.Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в под-земных выработках: НПАОП 00.0-5.30-79

30,00

Замовити