Довiдник квалiфiкацiйних характеристик


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
1.Вип. 1 Роздiл 1 Професiї керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв, якi є загальними для всiх видiв економiчної дiяльностi 2007 р.

183,00
2.Вип. 1 Роздiл 2 Професiї робiтникiв, якi є загальними для всiх видiв економiчної дiяльностi 2007 р.

183,00
3.Вип. 10 Переробка риби та морепродуктiв

57,00
4.Вип. 12 Виробництво текстильних виробiв Ч. 1 Первинне оброблення бавовни та луб"яних культур

57,00
5.Вип. 13 Виробництво готового одягу та хутра. Роздiл «Виробництво готового одягу» 2005 р.

81,00
6.Вип. 14 Парашутне виробництво

57,00
7.Вип. 16 Оброблення деревини та вироблення виробiв з деревини

96,00
8.Вип. 17 Виробництво целюлози, паперу, картону та виробiв з них

112,20
9.Вип. 19 Коксохiмiчне виробництво

96,00
10.Вип. 2 Сiльське господарство, та пов"язанi з ним послуги.

183,00
11.Вип. 21 Переробка нафти, нафтопродуктiв, газу, сланцiв, вугiлля. Обслуговування магiстральних трубопроводiв

112,20
12.Вип. 25 Виробництво медикаментiв, вiтамiнiв, медичних, бактерiйних i бiологiчних препаратiв та матерiалiв

87,00
13.Вип. 26 Виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв

30,00
14.Вип. 3. Роздiл 3. Дiяльнiсть органiв управлiння пiдприємствами. 2007 р.

87,60
15.Вип. 34 Ч. 1 Виробництво керамiчних, фарфорових та фаянсових виробiв

57,00
16.Вип. 35 Виробництво цементу та iнших будiвельних виробiв Ч.1 Виробництво цемент; Виробництво азбестоцементних та азбестосилiтових виробiв

81,00
17.Вип. 36 Виробництво тепло- та iнших iзоляцiйних матерiалiв

57,00
18.Вип. 37 Виробництво абразивiв

81,00
19.Вип. 38 Виробництво синтетичних алмазiв, надтвердих матерiалiв i виробiв iз них та природних алмазiв

69,00
20.Вип. 4 Рибне господарство

69,00
21.Вип. 40 Чорна металургiя

429,00
22.Вип. 41 Кольорова металургiя

102,60
23.Вип. 43 Виробництво металевих електродiв

81,00
24.Вип. 44 Виробництво металевих канатiв, сiток, пружин, щiток та ланцюгiв

87,60
25.Вип. 45 Електротехнiчне виробництво

183,00
26.Вип. 47 Виробництво радiоапаратури та апаратури провiдного зв"язку

81,00
27.Вип. 48 Виробництво медичного iнструменту, приладiв та устаткування

69,00
28.Вип. 49 Оптико-механiчне виробництво

87,60
29.Вип. 5 Гiрничодобувна промисловiсть.

336,00
30.Вип. 5 Добувна промисловiсть. Ч.1Вугiльна промисловiсть; Видобування та оброблення матерiалiв для будiвництва; Видобування та перероблення торфу

246,00
31.Вип. 50 Виробництво годинникiв та технiчних каменiв, ремонт годинникiв

81,00
32.Вип. 51 Голкове виробництво

57,00
33.Вип. 52 Ремiзо-бердне виробництво

57,00
34.Вип. 53 Виробництво банок та кришок для харчових консервiв, туб i футлярiв з легких металiв

57,00
35.Вип. 55 Виробництво i ремонт лiтальних апаратiв, двигунiв та їх устаткування

102,20
36.Вип. 57 Виробництво меблiв

30,00
37.Вип. 59 виробництво музичних iнструментiв

87,60
38.Вип. 6 Видобування нафти та природного газу

102,60
39.Вип. 61 Виробництво олiвцiв

57,00
40.Вип. 62 Виробництво та розподiлення електроенергiї Ч. 1 Експлуатацiя устаткування електростанцiй i мереж, обслуговування споживачiв енергiї; ремонт устаткування електростанцiй i мереж

165,00
41.Вип. 62 Виробництво та розподiлення електроенергiї Ч. 2 Атомнi електростанцiї

96,00
42.Вип. 63 Газове господарство мiст, селищ та населених пунктiв

69,00
43.Вип. 64 Ч. 1 Будiвельнi, монтажнi та ремонтно-будiвельнi роботи. Керiвники, професiонали, фахiвцi; Будiвництво метрополiтенiв, тунелiв та пiдземних споруд спецiального призначення; ремонт, експлуатацiя та утримання автомобiльних дорiг

112,20
44.Вип. 64 Ч. 2 Будiвельнi, монтажнi та ремонтно-будiвельнi роботи. Робiтники.

291,00
45.Вип. 65 Торгiвля та громадське харчування

102,60
46.Вип. 66 Залiзничний транспорт i метрополiтен Ч. 1 Керiвники, професiонали, фахiвцi та технiчнi службовцi

112,20
47.Вип. 66 Залiзничний транспорт i метрополiтен Ч. Робiтники

112,20
48.Вип. 67 Водний транспорт Роздiл “Рiчковий транспорт”

87,60
49.Вип. 68 Авiацiйний транспорт

183,00
50.Вип. 7 Загальнi професiї виробництв харчової промисловостi.

81,00
51.Вип. 70 Зв"язок Роздiли: електрозв"язок; Поштовий зв"язок 2005 р вид. 2ге перепрацьоване

123,00
52.Вип. 71 Фiнанси, кредит, страхування та пенсiйне забезпечення

57,00
53.Вип. 74 Геологорозвiдка та топографо-геодезичнi роботи

96,00
54.Вип. 75 Гiдрологiя та метеорологiя

69,00
55.Вип. 76 Довiдник типових професiйно-квалiфiкацiйних характеристик посад державних службовцiв 2001 р.

96,00
56.Вип. 8 М"ясна i молочна промисловiсть 2007р

183,00
57.Вип. 80 Соцiальнi послуги

81,00
58.Вип. 81 Культура та мистецтво

81,00
59.Вип. 83 Дiяльнiсть у галузях радiомовлення, телебачення, агентств iз друку, видання газет та iнших засобiв iнформацiї

57,00
60.Вип. 84 дiяльнiсть у галузi драматичного мистецтва та iнша розважальна дiяльнiсть

96,00
61.Вип. 86 Реклама та реставрацiйнi роботи

30,00
62.Вип. 87 Житлове та комунальне господарство населених пунктiв

183,00
63.Вип. 9 Виробництво консервiв

57,00
64.Вип.. 69 Автомобiльний транспорт Роздiл 1 дiяльнiсть автотранспортних пiдприємств, автобусних станцiй, вантажних станцiй, транспортно-експедиторських пiдприємств

112,20
65.Вип.. 85 Спортивна дiяльнiсть

57,00
66.Вип..42 Оброблення металу. Част 2 «Робiтники» Кн..1 «Металеве лиття» «Зварювання металу»

246,00
67.Вип..42 Оброблення металу. Част 2 «Робiтники» Кн..2 «Волочiння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрiвальних котлiв, металевих резервуарiв та подiбних виробiв» «Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу»

180,00
68.Вип..42 Оброблення металу. Част 2 «Робiтники» Кн..3 «Точiння, свердлування, фрезерування, iншi види оброблення металiв та матерiалiв. Покриття металiв металами. Фарбування»

180,00
69.Вип..42 Оброблення металу. Част 2 «Робiтники» Кн..4 «Покриття металiв неметалами: емалювання, фритування, iншi види покриття» «Слюсарнi та складальнi роботи у виробництвах машин та устаткування»

180,00
70.Вип.11.Виробництва харчової промисловостi. 2006

246,00
71.ДОВIДНИК квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв МНС України

112,20
72.Довiдник квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв системи охорони здоров"я

291,00
73.Доповнення та змiни №7 до Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв (ДКХП) Випуск 1. «Професiї працiвникiв, якi є загальними для всiх видiв економiчної дiяльностi»

69,00

Замовити