База НA

Автомобiльна промисловiсть


п/п

Назва документа

Цiна
(з ПДВ)
Замовити
або
вiдмiнити
1.Iнструкцiя про виявлення у водiїв транспортних засобiв ознак алкогольного, наркотичного чи iншого сп"янiння або перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї:

57,00
2.Iнструкцiя про застосування форм товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового, високооктанових кисневмiсних домiшок та алкогольних напоїв

57,00
3.Iнструкцiя про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв

30,00
4.Iнструкцiя про порядок застосування подорожнього листа службового легкового автомобiля та облiку транспортної роботи

22,80
5.Iнструкцiя про порядок облiку бланкiв квиткiв на проїзд автомобiльним транспортом та готiвки, отриманої вiд перевезень пасажирiв i багажу

81,00
6.Iнструкцiя про порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку газiв вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання на автомобiльному транспортi

102.60
7.Iнструкцiя про порядок складання та ведення паспортiв мiського, примiського, мiжмiського та мiжнародного автобусних маршрутiв загального користування та ФОРМА паспорта мiського, мiжмiського та примiського автобусного маршруту загального користування

57,00
8.Державна програма розвитку автомобiльних дорiг загального користування на 2007-2011 роки

69,00
9.Експлуатацiйнi норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi

81,00
10.Експлуатацiйнi норми середнього ресурсу пневматичних шин колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi

246.00
11.Єдинi правила ремонту i утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, правила користування ними та охорони

30,00
12.Картка облiку дорожньо-транспортних пригод та Iнструкцiя щодо її заповнення

87,60
13.Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)

57,00
14.Норми витрат паливно-мастильних матерiалiв на роботу дорожньо-будiвельних машин (доповнення 3 до норм Н218. "Укравтодор" 043-96) 2002р.

30,00
15.Норми витрат паливно-мастильних матерiалiв на роботу дорожньо-будiвельних та спецiальних машин (доповнення до норм Н218. "Укравтодор" 043-96) 01.10.97 р.

30,00
16.Норми витрат паливно-мастильних матерiалiв на роботу дорожньо-будiвельних та спецiальних машин Н218. "Укравтодор" 043-96 1996р.

81,00
17.ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта

112,20
18.Основнi вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здiйсненнi нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання

30,00
19.Подорожнiй лист вантажного автомобiля

22,80
20.Положення про вантажну митну декларацiю

69,00
21.Положення про лiцензiйну картку, яка додається до лiцензiї з надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi) та до лiцензiї з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

22,80
22.Положення про медичний огляд кандидатiв у водiї та водiїв транспортних засобiв

30,00
23.Положення про навчання та перевiрку знань посадових осiб, якi здiйснюють нагляд за забезпеченням безпеки руху на автомобiльному транспортi

22,80
24.Положення про порядок видачi посвiдчень водiя та допуску громадян до керування транспортними засобами

30,00
25.Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України

30,00
26.Положення про робочий час i час вiдпочинку водiїв автотранспортних засобiв

69,00
27.Положення про службу безпеки дорожнього руху мiнiстерств, iнших центральних органiв державної виконавчої влади, пiдприємств, їх об"єднань, установ i органiзацiй

30,00
28.Положення про технiчне обслуговування i ремонт дорожнiх транспортних засобiв автомобiльного транспорту

30,00
29.Положення щодо планування заходiв та дiй на випадок аварiй пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв.

69,00
30.Порядок i правила проведення обов"язкового страхування вiдповiдальностi суб"єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв

30,00
31.Порядок i умови органiзацiї перевезень пасажирiв та багажу автомобiльним транспортом

183,00
32.Порядок видачi дозволiв на розмiщення, будiвництво, реконструкцiю та функцiонування об"єктiв сервiсу та спецiальних конструкцiй на землях дорожнього господарства вздовж автомобiльних дорiг загального користування

69,00
33.Порядок гарантiйного ремонту (обслуговування) або гарантiйної замiни дорожнiх транспортних засобiв

30,00
34.Порядок здiйснення державного контролю на автомобiльному транспортi загального користування

57,00
35.Порядок здiйснення контролю за технiчним станом колiсних транспортних засобiв пiд час їх експлуатацiї

30,00
36.Порядок облiку дорожньо-транспортних пригод

22,80
37.Порядок облiку, реєстрацiї та оперативної передачi iнформацiї про дорожньо-транспортнi пригоди, що скоїлись на автомобiльних дорогах загального користування

30,00
38.Порядок обов"язкового обладнання засобами зв"язку об"єктiв автомобiльного сервiсу, що споруджуються на автомобiльних дорогах загального користування, для виклику аварiйних служб:

22,80
39.Порядок оперативного iнформування учасникiв дорожнього руху про стан аварiйностi на автомобiльних дорогах, дорожнього покриття, а також гiдрометеорологiчнi та iншi умови дорожнього руху

57,00
40.Порядок оформлення i видачi дозволiв на поїздку по територiях iноземних держав при виконаннi перевезень пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом у мiжнародному сполученнi, їх обмiну та облiку

57,00
41.Порядок оформлення погодження проїзду великогабаритних та (або) великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами України

30,00
42.Порядок оформлення, видачi, облiку та звiтностi мiжнародних сертифiкатiв зважування вантажних транспортних засобiв та контролю за їх використанням

57,00
43.Порядок перевiрки технiчного стану транспортних засобiв автомобiльними перевiзниками

57,00
44.Порядок проведення iнструктажiв та стажування водiїв колiсних транспортних засобiв

30,00
45.Порядок проведення атестацiї водiїв, якi здiйснюють перевезення етилового спирту, та транспортних засобiв, що при цьому використовуються

57,00
46.Посадова iнструкцiя водiя автотранспортних засобiв

22,80
47.Правила безпеки при перевезеннi вибухових матерiалiв автомобiльним транспортом ДНАОП 0.00-1.19-97

87,60
48.Правила державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок

69,00
49.Правила державної реєстрацiї та облiку великотоннажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування: НПАОП 0.00-1.09-04

57,00
50.Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажiв

133.80
51.Правила дорожнього руху

112.20
52.Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi

96,00
53.Правила надання послуг з технiчного обслуговування i ремонту автомобiльних транспортних засобiв

57,00
54.Правила надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту

69,00
55.Правила обов"язкової сертифiкацiї дорожнiх транспортних засобiв, їх складових та приладдя

69,00
56.Правила охорони працi на автомобiльному транспортi:НПАОП 0.00-1.62-12

102,60
57.Правила охорони працi при будiвництвi, ремонтi та утриманнi автомобiльних дорiг i на iнших об"єктах дорожнього господарства ДНАОП 5.1.14-1.01-96

183.00
58.Правила перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Українi

102.60
59.Правила пожежної безпеки для пiдприємств i органiзацiй автомобiльного транспорту України

183.00
60.Правила проведення технiчного огляду технологiчних транспортних засобiв, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування

30.00
61.Правила технiчної експлуатацiї i охорони працi на стацiонарних автомобiльних газозаправних станцiях зрiджених вуглеводних газiв

87,60
62.Правила технiчної експлуатацiї та охорони працi на стацiонарних, контейнерних i пересувних автозаправних станцiях

112.20
63.Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта 1971 г.

57,00
64.Правила ядерної та радiацiйної безпеки при перевезеннi радiоактивних матерiалiв (ПБПРМ-2006)

183.00
65.Про автомобiльний транспорт: Закон України

69,00
66.Про дорожнiй рух: Закон України

69,00
67.Про заходи щодо запобiгання надзвичайним ситуацiям пiд час перевезення небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

22.80
68.Про перевезення небезпечних вантажiв: Закон України

30,00
69.Про транспорт: Закон України

57,00
70.Про транспортно-експедиторську дiяльнiсть: Закон України

30,00
71.Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологiчної безпеки транспортних засобiв

57,00
72.Технологiчний регламент здiйснення габаритно-вагового контролю транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв на автомобiльних дорогах загального користування

57,00
73.Типовi форми квиткiв на проїзд пасажирiв i перевезення багажу автомобiльним транспортом та Тарифнi зон перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на примiських маршрутах

57,00
74.Типова програма пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов"язана з наданням послуг пасажирського автомобiльного транспорту

30,00
75.Товарно-транспортна накладна

22.80

Замовити