НАВЧАННЯ СПЕЦIАЛIСТIВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Харкiвський центр науково-технiчної та економiчної iнформацiї на пiдставi лiцензiї Мiнiстерство освiти i науки, України серiя АЕ № 527812 від 15.12.2014 р , та договорiв:
1. з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку:
- про навчання № 21/14 вiд 04.04.2016 р.;
- про атестацiю № 41/14 вiд 21.09.2015 р.
2. з ДЕРЖФіНМОНІТОРИНГОМ України
- про навчання № 2/2015 від 26.11.2015 р.
проводить підготовку фахівців фондового ринку. з 1995 року.
За цей період у нашому Центрі пройшли навчання близько 5 тисяч фахівців.
Викладання ведеться провідними українськими спеціалістами в області цінних паперів, у тому числі працівниками Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України, Фонду держмайна, Антимонопольного комітету, юристами, економістами.
Навчання та атестація проводиться згідно:
- Наказу ДКЦПФР №215 від 24.09.1996 р. "Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку"
- Рішення НКЦПФР від 22.01.2013 № 62 «Про затвердження Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку»

Навчання проводиться за наступними напрямками:


Напрямки
Отримання сертифiкату
(квалiфiкацiйного
посвiдчення)
Продовження дiї сертифiкату
(квалiфiкацiйного
посвiдчення)

1

Торгiвля цiнними паперами

Повна
програма

Документи

Розклад

Скорочена
програма

Документи

2

Депозитарна дiяльнiсть

Повна
програма

Документи

Розклад

Скорочена
програма

Документи

3

Управлiння активами

Повна
програма

Документи

Розклад

Скорочена
програма

Документи

4

Бухгалтери професiйних учасникiв фондового ринку

Повна
програма

Документи

Розклад

Скорочена
програма

Документи

5
Фахiвцi з питань фiнансового монiторингу професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
Повна
програма

Документи

Розклад

Скорочена
програма

Документи

6

Фахiвцi з питань аудиту на фондовому ринку

Повна
програма

Документи

Розклад

Повна програма навчання для отримання сертифiкату розрахована на 12 календарних днiв, скорочена програма для продовження дiї сертифiкату розрахована на 5 календарних днiв.

Примiтка:
Рішенням НКЦПФР від 26.11.2013 № 2678 визначено, що:
- типова навчальна програма зi спецiалiзацiї "торгiвля цiнними паперами" складається з базової програми навчання фахiвцiв з питань фондового ринку та спецiалiзованої програми навчання фахiвцiв з питань торгiвлi цiнними паперами;
- типова навчальна програма зi спецiалiзацiї "ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв" складається з базової програми навчання фахiвцiв з питань фондового ринку та спецiалiзованої програми навчання фахiвцiв з питань ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
- типова навчальна програма зi спецiалiзацiї "депозитарна дiяльнiсть" складається з базової програми навчання фахiвцiв з питань фондового ринку та спецiалiзованої програми навчання фахiвцiв з питань депозитарної дiяльностi;
- типова навчальна програма зi спецiалiзацiї "управлiння активами" складається з базової програми навчання фахiвцiв з питань фондового ринку та спецiалiзованої програми навчання фахiвцiв з питань управлiння активами;
- типова навчальна програма зi спецiалiзацiї "органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку" складається з базової програми навчання фахiвцiв з питань фондового ринку та спецiалiзованої програми навчання фахiвцiв з питань органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку;
- скороченою типовою програмою навчання зi спецiалiзацiї "торгiвля цiнними паперами" є спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань торгiвлi цiнними паперами;
- скороченою типовою програмою навчання зi спецiалiзацiї "ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв" є спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
- скороченою типовою програмою навчання зi спецiалiзацiї "депозитарна дiяльнiсть" є спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань депозитарної дiяльностi;
- скороченою типовою програмою навчання зi спецiалiзацiї "управлiння активами" є спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань управлiння активами;
- скороченою типовою програмою навчання зi спецiалiзацiї "органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку" є спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Рішенням НКЦПФР від 26.03.2013 № 441 визначено, що:
типова навчальна програма пiдготовки головних бухгалтерiв професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв складається з базової програми навчання фахiвцiв з питань фондового ринку та спецiалiзованої програми пiдготовки головних бухгалтерiв професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.


ВИКЛАДАЧI

Базова програма навчання фахiвцiв з питань фондового ринку
Спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань торгiвлi цiнними паперами. -
Спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань депозитарної дiяльностi-
Спецiалiзована програма навчання фахiвцiв з питань управлiння активами-
Навчання фахiвцiв з питань фiнансового монiторингу професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
Навчання за програмою пiдготовки фахiвцiв з питань бухгалтерського облiку професiйних учасникiв фондового ринку

Навчання за програмою підготовки аудиторів для внесення суб’єктів аудиторської діяльності до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів з теми «Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку»Вартiсть навчання та атестацiї одного спецiалiста договiрна.


Вартicть навчання та атестацiї передбачає:
навчання; забезпечення навчально-методичною лiтературою; одноразове харчування;атестацiю. Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства.
Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя,необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну Договiр-заявку


Наш розрахунковий рахунок: 26006131818 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805, код ОКПО 02736461,
з позначкою "За навчання та iспит____________________".
Наша адреса:
61010, м. Харкiв, проспект Гагарiна, 4, ПРАТ "ХЦНТЕI"
Проїзд:
метро до станцiї проспект Гагарiна.
Контактнi телефони:
(057) 732-83-42, 732-74-61, 732-74-71, 754-59-82
Факси:
(057) 754-59-82, 732-83-42, 732-74-61, 732-74-71, 754-59-82
E-mail:
ntеi_cntеi@ukr.net, ntеi_cntеi@mail.ru

Кожний учасник отримує бухгалтерський комплект документiв - оригiнали документiв: договiр, акт, рахунок.

АТЕСТАЦIЯ СПЕЦIАЛIСТIВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Пiсля закiнчення навчання видається свiдоцтво про навчання, яке дає право на здачу квалiфiкацiйного iспиту.
Для здачi квалiфiкацiйного iспиту
до екзаменацiйної комiсiї подається Заява на атестацiю


Пiсля успiшного складання iспиту видається квалiфiкацiйне посвiдчення.

СЕРТИФIКАЦIЯ СПЕЦIАЛIСТIВ ФОНДОВОГО РИНКУ

- Порядок подання документів на сертифікацію
-Заява-анкета на отримання сертифікату (набула чинності з 18.11.2013)
-Анкета щодо ділової репутації фізичної особи (набула чинності з 18.11.2013)
-Згода на обробку персональних даних (набула чинності з 18.11.2013)