НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ
"ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦIНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК"

Державний комiтет України iз земельних ресурсiв спiльно з ЗАТ "Харкiвський центр науково-технiчної та економiчної iнформацiї" на пiдставi лiцензiї Мiнiстерства освiти i науки України серiя АВ №443091 вiд 21.01.2009 р. та угоди з Державним комiтетом України iз земельних ресурсiв про спiвробiтництво стосовно професiйної пiдготовки оцiнювачiв з експертної грошової оцiнки земельних дiлянок, проводить навчання оцiнювачiв земельних дiлянок.

Базова програма навчання за напрямом "Експертна грошова оцiнка земельних дiлянок"

розрахована на 10 календарних днiв.

Викладання ведеться провiдними українськими спецiалiстами по земельних ресурсах, юристами, економiстами.

Обов'язкова умова при поданнi заявки на навчання - вища освiта

Пiсля закiнчення навчання слухачi проходять тестування, пiсля якого видається посвiдчення про свiдоцтво про навчання за напрямом "Експертна грошова оцiнка земельних дiлянок

Фiзичнi особи, якi прослухали курс базової пiдготовки за даним напрямом обов'язково проходять стажування на протязi одного рокуВартiсть навчання одного спецiалiста договiрна:

3500,00 грн.,
ПДВ 700,00 грн.,
всього 4200,00 грн.

Вказана вартiсть передбачає:
навчання; забезпечення навчально-методичною лiтературою; одноразове харчування; тестування та видачу посвiдчення про навчання.

Iншi витрати, пов`язанi з навчанням (проїзд, мешкання у готелi i т. i.), сплачуються за рахунок власних коштiв пiдприємства. Якщо Вас зацiкавила наша пропозицiя, необхiдно подати зручним для Вас способом офiцiйну Договiр-заявку (зразок додається).

Для участi у навчаннi необхiдно надати наступнi документи:

1. Копiю паспорта 1,2,11 стор.
2. Копiю диплома про вищу освiту.
3. Одне фото 3х4.
4. Документ, що пiдтверджує оплату за навчання та тестування.

Сертифiкацiя Держкомзему

Згiдно з Законом України "Про оцiнку земель" (№1378-IV вiд 11.12.2003 р.), Порядку проведення роботи Екзаменацiйної комiсiї з експертної грошової оцiнки земельних дiлянок (Наказ №343 вiд 18.10.2004 р.) Державний комiтет України iз земельних ресурсiв на базi Харкiвського центру науково-технiчної та економiчної iнформацiї органiзовує проведення квалiфiкацiйних iспитiв на отримання квалiфiкацiйного свiдоцтва оцiнювача з експертної грошової оцiнки земельних дiлянок.