Форум Контакти Партнери Публiкацiї Новини Про нас Головна

IСТОРИЧНА ДОВIДКА

ПРО СТВОРЕННЯ ХАРКIВСЬКОГО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТА ЕКОНОМIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ

15 грудня 1958 року Постановою № 248 Ради народного господарства Харкiвського економiчного адмiнiстративного району було органiзовано Бюро технiчної iнформацiї (БТI ), а 16 сiчня 1960 року Постановою № 10 тiєї ж Ради бюро було перетворено в Центральне бюро технiчної iнформацiї (ЦБТI ) Харкiвського Раднаргоспу. Першим директором Харкiвського БТI - ЦБТI був Ткаченко Валентин Олексiйович - з 1958 року по 1962 , а з 1962 року по 1965 ЦБТI очолював Косирєв Михайло Гаврилович.

В перiод з середини 60-х i по 80-тi роки розвитку науково-технiчної iнформацiї з боку держави придiлялася велика увага i надавалося належне фiнансування на її розвиток.

Перший крок на шляху до розбудови системи НТI був зроблений 23 грудня 1965 року, коли Постановою Ради мiнiстрiв УРСР № 1234 обласнi ЦБТI були переданi до пiдпорядкування Держплану УРСР.

Наступним кроком у створеннi державної системи НТI була Постанова Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 17 червня 1967 року № 402 "О сети территориальных и отраслевых органов научно-технической информации", вiдповiдно до якої в Харковi, Запорiжжi, Львовi, Луганську i Одесi з фiлiалом в Сiмферополi створюють першi п'ять мiжгалузевих територiальних центрiв науково-технiчної iнформацiї i пропаганди (МТЦНТI) на базi iснуючих органiв науково-технiчної iнформацiї мiнiстерств i вiдомств УРСР. З 1965 по 1979 рр. директором ЦБТI - ХЦНТI був Галкiн Вiктор Афанасiйович.

Новостворенi мiжгалузевi територiальнi центри науково-технiчної iнформацiї i пропаганди, а також Державну республiканську науково-технiчну бiблiотеку, пiдпорядковують Українському науково-дослiдному iнституту науково-технiчної iнформацiї i технiко-економiчних дослiджень (УкрНДIТЕД) Держплану УРСР.

На Держплан УРСР покладається вiдповiдальнiсть за стан науково- технiчної iнформацiї i пропаганди в республiцi; за розвиток мiжгалузевих територiальних центрiв iнформацiї; за створення довiдково-iнформацiйних фондiв з урахуванням особливостей економiчного розвитку республiки; за довiдково-iнформацiйне та бiблiотечне обслуговування пiдприємств i установ; за видання в установленому порядку необхiдних iнформацiйних матерiалiв, а також здiйснення контролю за ефективнiстю використання iнформацiйних матерiалiв про досягнення науки, технiки i передового досвiду в народному господарствi республiки.

Майже такi ж завдання тiльки з урахуванням проблем розвитку регiону були поставленi i перед Харкiвським мiжгалузевим центром науково-технiчної iнформацiї i пропаганди, який мав обслуговувати Харкiвську, Сумську i Полтавську областi.

В тому ж 1967 роцi, 25 грудня Наказом Держплану УРСР № 254 до складу Центра передається Центральна науково-технiчна бiблiотека м. Харкова, яка знаходилась в будинку Держпром. Бiблiотека, яку було створено у 1897 р. рiшенням ХХII з'їзду гiрничих промисловцiв Пiвдня Росiї в 1932 роцi, одержала статус Державної науково-технiчної бiблiотеки. В 1936 роцi видiленi спецiальнi види технiчної лiтератури: промисловi каталоги, нормативно-технiчна документацiя та патентний фонд. На початок вiйни бiблiотека обслуговувала бiльше 11 тис. читачiв, видача складала 200,00 тисяч прим. на рiк. Пiсля вiдновлюваного перiоду у 1947 роцi бiблiотека почала нормально обслуговувати читачiв, а у 1955 роцi досягла довоєнного рiвня. Пiсля створення у 1967 роцi системи науково-технiчної iнформацiї, бiблiотека входить до складу Харкiвського центра науково-технiчної iнформацiї.

Сам Центр не мав свого будинку i його вiддiли перебували в рiзних мiсцях м. Харкова. Так керiвництво, бухгалтерiя, вiддiл кадрiв, вiддiли НТI з промисловостi i сiльського господарства знаходились на першому поверсi будинку № 3 по Московському проспекту. Вiддiл науково-технiчної пропаганди та Рада новаторiв Харкiвщини, а також вiддiл економiчної iнформацiї знаходилися в напiвпiдвальному примiщенi по вул. Сумськiй, № 39. Таке розташування ускладнювало роботу всiєї органiзацiї i не сприяло поставленим задачам i цiлям, не тiльки в Харковi, а i в iнших мiстах де працювали Центри. Тому Рада Мiнiстрiв Української РСР розпорядженням № 898-р вiд 16 серпня 1967 р. приймає пропозицiю Держплана УРСР про будiвництво будiвель для мiжгалузевих територiальних центрiв науково-технiчної iнформацiї i пропаганди в п'яти мiстах країни: Харковi, Запорiжжi, Львовi, Одесi i Сiмферополi. Будiвництво розпочалося в 1970 роцi, а вже 22.07.76 р. був пiдписаний акт державної приймальної комiсiї про прийняття в експлуатацiю корпусу Харкiвського мiжгалузевого територiального Центру науково-технiчної iнформацiї i пропаганди.

До 1990 року ХЦНТI був пiдпорядкований Держплану УРСР, а з 29.12.1990 р. по 15.08.1991 р. - Державному комiтету економiки Української РСР. З 16.08.1991 р. по 14.12.1992 р. - Комiтету з Науково-технiчного прогресу при Кабiнетi Мiнiстрiв України. Згiдно з наказом КНТП Кабiнету Мiнiстрiв України № 26 вiд 09.12.1991 р. створюються Українська iнформацiйна корпорацiя "УкрНТI", до складу якої ввiйшли всi ЦНТI країни, якi отримали назву "Центр науково - технiчної та економiчної iнформацiї".

Початок 90-х рокiв був перiодом розпаду СРСР та створення нових незалежних країн, економiки яких були у важкому станi. Бюджет на утримання державних фондiв НТI та будинку не видiлявся. Згiдно з рiшенням трудового колективу була створена органiзацiя орендарiв Харкiвського центра науково-технiчної та економiчної iнформацiї. 30 червня 1994р. органiзацiя "Харкiвський центр науково-технiчної та економiчної iнформацiї" припинила своє iснування, i її правонаступником стало "Харкiвське орендне пiдприємство науково-технiчної та економiчної iнформацiї". Директор ХЦНТI з 1979 року по червень 1999 року - Корнiєнко Євгенiй Федорович.

Статус колективного пiдприємства органiзацiя набуває в груднi 2001 року, вже пiд керiвництвом Рябова Євгена Володимировича, якiй є директором ХЦНТЕI з червня 1999 року по теперiшнiй час. Згiдно з рiшенням зборiв орендарiв вiд 19 грудня 2001 року було створено Закрите акцiонерне товариство "Харкiвський Центр науково-технiчної та економiчної iнформацii", яке не має пiдпорядкованостi. За час пройдений вiд БТI ( 1958 р.) до ЗАТ "ХЦНТЕI" (2005р.) органiзацiя стала лiдером на ринку рiзноманiтних iнформацiйних послуг.
Пишiть ntei_cntei@ukr.net; ntei_cntei@mail.ru. Дзвонiть (057) 732-64-30